Piekrišana par datu apstrādi

Informācija par personas datu apstrādi interneta vietnē Finlat.lv

Finlat.lv – SIA «E-COMMERCE BROKER», vienotais reģistrācijas Nr. 40203103977, interneta vietne www.finlat.lv;

Termini

Sadarbības partneri – kredītdevēji, ar kuriem «E-COMMERCE BROKER» SIA  ir noslēgts sadarbības līgums;

Klients – ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Finlat.lv (E-COMMERCE BROKER SIA) sniegtos pakalpojumus;

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Darbinieks – fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA)  uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas;

Pieteikums – klientam prasītā informācija;

Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

Klienta skats – ar Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) interneta vietnes sadaļa, kura tiek atspoguļota katram klientam individuāli un kurā tiek atrādīti kredīta piedāvājumi. Klienta skats netieks izvedots vienmēr, darbinieks var zvanīt klientam vai nosūtīt priekšlikumu klienta e-pastam vai citā veidā;

Sīkdatnes – maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Tu apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.

1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija:

Personas datu pārzinis ir SIA “E-COMMERCE BROKER”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203103977, juridiskā adrese Stabu  iela 50-13, Rīga, tālruni +371 27 555 555, e-pasts info@finlat.lv .

2. Personas datu apstrādes nolūki:

Datu apstrādes tiesiskais pamats: klienta personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta).

Attiecīgi Finlat.lv veiktie pasākumi:

2.1. Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība;
2.2. Klienta pieteikuma nosūtīšana Sadarbības partneriem (skatīt 4. punktu) kredītspējas izvērtēšānai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus un atspoguļotu Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) klienta skatā;
2.3. Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) darbinieku un sadarbības partneru komunikācijai ar klientu ar e-pasta, SMS un telefonu zvanu starpniecību, lai varētu sniegt Finlat.lv («E-COMMERCE BROKERm» SIA) apakalpojumu.

3. Apstrādātās personu datu kategorijas Finlat.lv interneta vietnē:

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, utt);
Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.);
Profesionālos datus (piem., darba vieta, nodarbošanās, utt.);
Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, utt.);
Datus attiecībā uz klienta apmeklējumiem un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA).

Finlat.lv informācijas iegūšanas avoti

– Klients iesniedz datus aizpildot Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) kredītu salīdzināšanas pieteikumu;

– Klients iesniedz dokumentus (bankas konta pārskatu, VSAA izziņu, u.c.) pievienojot tos Finlat.lv mājas lapā vai iesūtot ar e-pasta vai kāda cita saziņas līdzekļa starpniecību.

– Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecību. Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) finanšu informāciju var apkopot no klienta internetbankas līdz ar klienta piekrišanu bankas datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Bankas konta pārskats iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem. Informācija par klienta finanšu datiem tiek iegūta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības un citiem kontiem. Klients iesniedz sava bankas konta ienākošo un izejošo darījumu informāciju caur savu internetbanku. Ar klienta iepriekšēju skaidru atļauju Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) no Klienta internetbankas iegūst atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas nepieciešama sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Šī informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredīta pārsniegšana, aizdevumi un citi darījumi. Iegūto informāciju Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) dzēš pēc aizdevuma piedāvājuma termiņa beigām vai pēc aizdevuma līguma noslēgšanas ar izvēlēto kreditoru;

– No sadarbības partneriem, kuri ir norādīti punktā 5.1, iegūtā informācija.

Personas datu saņēmēji:

5.1. Klienta personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādītas viņu leģitīmās intereses:

Bigbank AS Latvijas filiāle (Reģ.Nr. 40103200513)
https://www.bigbank.lv/

Citadele banka AS(Reģ.Nr. 40103303559)
https://www.citadele.lv/

Incredit Group SIA (Reģ. Nr. 40103307404) https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna

Nordic Finance SIA (Reģ. Nr. 40003773271)
https://iespejukredits.lv/

TF BANK AB (Reģ. Nr. 556158-1041)
https://www.tfbank.lv/

lv SIA (Reģ. Nr. 40003468776) https://www.aizdevums.lv/lv/privatums_info

IPF Digital Latvia SIA (Reģ. Nr. 50003913651)
https://credit24.com/lv/pazinojums-par-privatumu/

Ferratum bank PLC (Reģ. Nr. C 56251)
https://www.ferratum.lv/

Latvijas Hipotēka SIA (Reģ. Nr. 40103162565)
https://latvijashipoteka.lv/

LATEKO LĪZINGS AS (Reģ. Nr. 40003366651)
https://www.latcredit.lv/privatums-un-sikdatnes

Grand Credit SIA (Reģ. Nr. 50003952521)
https://grandcredit.lv/lv/

Mogo AS (Reģ.Nr. 50103541751)
https://www.mogo.lv/lv

West Kredit AS (Reģ. Nr. 40003270389)
https://www.westkredit.lv/

NORD līzings SIA (Reģ. Nr. 40103472462)
https://nordlizing.lv/lv/

Inbank Latvia SIA (Reģ. Nr. 40103821436)
https://www.inbank.lv/klientu-datu-apstrade

5.2.  Sadarbības partneri saņem klienta datus sekojošiem mērķiem:

– Klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novertēšanas veikšanai un kredīta piedāvājuma izteikšanai pamatojoties uz klienta pieteikumu.

– Lai Sadarbības partneri nodotu klienta personas datus un saņemtu klienta datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO RATING” (reģ. Nr. 40003807493), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718) un citi.

Personas datu glabāšanas termiņi vai glabāšānas kritēriji:

Klienta dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Sadarbības partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoši privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un normatīvajiem aktiem.

7. Personas datu profilēšana:

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde. Sadarbības partneri, kuri norādīti 5.1. punktā, var laicīgi norādīt klientu pieteikumu saņemšanas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosūtīts atbilstošajiem Sadarbības partneriem, balstoties uz partnera norādītajiem parametriem. Jautājumu gadījumā par profilēšanu klients var sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz info@finlat.lv.

Klienta (datu subjekta) tiesības:

8.1. Būt informētam par datu apstrādes mērķiem pirms jebkuras datu nodošanas;

8.2. Klientam ir tiesības iebilst pret datu apstrādes turpināšanu, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei;

8.3. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

8.4. Saņemt informāciju, vai Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) apstrādā datu subjekta personas datus, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

8.5. Pieprasīt Klienta personas datu “Aizmiršanu”, rakstot uz e-pastu info@finlat.lv;

8.6. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem, un ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

8.7. Lai izskatītu iespēju realizēt 8.punktā minētās klienta (datu subjekta) tiesības, klientam pieprasījums jāsūta uz info@finlat.lv;

8.8. Finlat.lv apstrādā klienta pieprasījumu cik vien ātri tas ir iespējams. Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, kurus Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) apstrādē, bez maksas 2 reizes kalendārā gada laikā. Ja klients pieprasa informāciju vairāk kā divas reizes gadā, tad Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) ir tiesības prasīt atlīdzību, kura atbilst izmaksām, kuras Finlat.lv rodas, izpildot šo pieprasījumu.

8.9. Tiesību pārkāpuma gadījumā datu subjekta ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

Personas datu apstrādes drošība:

9.1. Klientam sniegtā informācija tiek uzglabāta drošos serveros. Klienta drošībai transakciju dati tiek šifrēti;

9.2. Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA)  pilnvarotiem darbiniekiem un Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības;

9.3. Klienta datu aizpildīšanai  Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA)  un piekļuvei  Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

10. Izmaiņas privātuma politikā

Aktuālā Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA)  privātuma politika ir apskatāma interneta vietnē. Attiecīgi arī ar privātuma politikas izmaiņām ir iespējams iepazīties Finlat.lv interneta vietnē.

Sīkdatņu izmantošanas politika

Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes attiecīgiem izmantošanas mērķiem:

11.1. Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu;

11.2. Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) pakalpojumu nodrošināšanu;

11.3. Google – ļauj nodrošināt labāku piekļuvi mūsu mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mūsu mājas lapu;

11.4. Hotjar – Izsekot un izvērtēt lietotāja uzvedību, kā arī lietotāja informācijas meklēšanas tendenci, lai veiktu UX/UI uzlabojumus;

11.5. Facebook – izvieto sīkdatnei līdzīgu kodu Tavā interneta pārlūkprogrammā. Tas palīdz analizēt lietotāju plūsmu no Facebook izvietotas reklāmas un palīdz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.

Pēc vēlēšanās var sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāka informācija pieeja šeit: aboutcookies.org. Klients var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu vari iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Klientam būs manuāli jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka atsevišķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.» SIA)  privātuma politika ir apskatāma interneta vietnē. Attiecīgi arī ar privātuma politikas izmaiņām ir iespējams iepazīties Finlat.lv interneta vietnē.

Sīkdatņu izmantošanas politika

Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes attiecīgiem izmantošanas mērķiem:

11.1. Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu;

11.2. Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Finlat.lv («E-COMMERCE BROKER» SIA) pakalpojumu nodrošināšanu;

11.3. Google – ļauj nodrošināt labāku piekļuvi mūsu mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mūsu mājas lapu;

11.4. Hotjar – Izsekot un izvērtēt lietotāja uzvedību, kā arī lietotāja informācijas meklēšanas tendenci, lai veiktu UX/UI uzlabojumus;

11.5. Facebook – izvieto sīkdatnei līdzīgu kodu Tavā interneta pārlūkprogrammā. Tas palīdz analizēt lietotāju plūsmu no Facebook izvietotas reklāmas un palīdz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.

Pēc vēlēšanās var sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāka informācija pieeja šeit: aboutcookies.org. Klients var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu vari iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Klientam būs manuāli jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka atsevišķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Aizņemies apzinīgi, novērtējot kredīta nepieciešamību un spēju to atgriezt!